DIGITAL EDUCATION ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สำนักงานคิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าสำนักงาน

Cinque Terre

นายมารุต เปี่ยมเกตุ

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 5933

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Cinque Terre

นายวิทูร อุ่นแสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5933

Cinque Terre

ว่าที่ ร.ต.อานนท์ มะโนเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5933

Cinque Terre

นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5933

Updata System ผู้จัดทำ (V.1.1)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปี 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Cinque Terre

นายกุลธร เสาวคนธ์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Cinque Terre

นายสิทธิศักดิ์ อุตมะ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ