หัวหน้าสำนักงานนายมารุต เปี่ยมเกตุ

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 5939หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นายวิทูร อุ่นแสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5933


นายอานนท์ มะโนเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5933


นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5933