คณะผู้จัดทำนายธนภัทร ไชยธิมา

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


นายธีรภัทร ขาวงาม

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


นายรชต ธาราพิทักษ์วงศ์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่