แบบขอใช้บริการด้านเครือข่าย สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ#


ด้วยข้าพเจ้า  นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ  

First Name Last Name

วัน/เดือน/ปี รหัสประจำตัวประชาชน

ชื่อ นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์
**เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ได้จริง
 E-mail
** E-mail ใช้สำหรับลืมรหัสผ่าน

อาจารย์/บุคลากร

   อาจารย์ประจำ   บุคลากร  

มีความประสงค์ขอใช้บริการเครือข่าย เรื่อง

   CMRU-WiFi

   Classroom

   VPN (Virtual Private Network)

   Email Office 365

   Email Gmail

   Web Hosting