แบบขอใช้บริการด้านเครือข่าย สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ#


รหัสนักศึกษา วัน/เดือน/ปี

สาขา โปรแกรมวิชา

ด้วยข้าพเจ้า  นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ  

First Name Last Name

ชื่อ นามสกุล

รหัสประจำตัวประชาชน

เบอร์โทรศัพท์
**เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ได้จริง
 E-mail
** E-mail ใช้สำหรับลืมรหัสผ่าน


มีความประสงค์ขอใช้บริการเครือข่าย เรื่อง   

   CMRU-WiFi

   VPN (Virtual Private Network)

   Email Office 365

   Email Gmail

   Web Hosting