มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University


เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ @CMRU WiFi

ฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่ายสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885933

การให้บริการ

ขอบเขตการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย @CMRU WiFi มีจุดประสงค์เพื่อให้บริการดังนี้

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. บุคคลภายนอก กรณีที่มีการประชุม งานอีเวนท์ และการอบรมสัมมนาต่างๆ


SSID ที่สามารถใช้งานได้

1. @CMRU WiFi (เป็นเครือข่ายที่ผ่านบริการของ AIS)
2. @CMRU-T WiFi (เป็นเครือข่ายที่ผ่านบริการของTrue)

รูปแบบการกระจายสัญญาณ WiFi
ปล่อยสัญญาณในลักษณะ Dual Band ย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz


วิธีการใช้ Account ในการใช้งาน @CMRU WiFi

1. สำหรับนักศึกษาให้ใช้รูปแบบตามนี้
User Login = รหัสนักศึกษา ตัวอย่าง 61234612
Password = วัน/เดือน/ปีเกิด(สองตัวหลัง) ตัวอย่าง 15/08/25

2. สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
User Login = หมายเลขบัตรประชาชน ตัวอย่าง 8203622201983
Password = วัน/เดือน/ปีเกิด(สองตัวหลัง) ตัวอย่าง 15/08/2522

เงื่อนไขการใช้งาน @CMRU WiFi

1. User Account สามารถนำไปใช้งานได้พร้อมกัน 5 อุปกรณ์เท่านั้น

2. เมื่อทำการ Login ในครั้งแรกระบบจะจำค่า MAC Address ของอุปกรณ์นั้นไว้ ในครั้งต่อไปที่มีการเชื่อมต่อ wifi
จะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านอีก

3. หากไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์นานเกิน 90 วัน ค่า MAC Address ที่ระบบจดจำไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

4. หากนำ User Account ไปใช้เกิน 5 เครื่อง ระบบจะทำการลบเครื่องแรกสุดที่นำมาเชื่อมออก
และนำอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดมาใส่ในระบบแทนโดยอัตโนมัติ

5. การใช้งานทั้งหมดจะถูกเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยมีผลผูกพันตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง