บริการของเรา

CMRU Mail

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการสำหรับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU WiFi

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการสำหรับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

VPN

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการสำหรับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Webhosting

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการสำหรับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Virtualization

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการสำหรับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่