นักศึกษารหัส 66 สามารถตรวจสอบการใช้บริการ WIFI / Email office 365 และ Gmail หากไม่พบข้อมูลรีบติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ : 0-5388-5980 หรือช่องทาง https://www.academic.cmru.ac.th/web63/ โดยด่วน

ตรวจสอบบริการ Microsoft Teams / Google Classroom / WIFI