การจัดการระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการให้บริการดังนี้

 • 1. บริการระบบเครือข่ายแบบสายให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุกศูนย์ คณะ หน่วยงาน สาขาวิชา และสถานที่ที่เป็นสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ชื่อ CMRU-NET
 • 2. บริการระบบเครือข่ายแบบไร้สายให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุกศูนย์ คณะ หน่วยงาน สาขาวิชา และสถานที่ที่เป็นสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ CMRU-NET Wifi
 • 3. บริการระบบอีเมลล์ภายใต้ชื่อ CMRU Mail ให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • 4. บริการระบบพื้นที่จัดทำเว็บไซต์องค์กร ให้กับ คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ CMRU Hosting
 • 5. บริการระบบพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ CMRU Hosting
 • 6. บริการระบบการเชื่อมต่อระยะไกลสำหรับมาใช้งานทรัพยากรในด้านสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยได้ภายใต้ชื่อ CMRU VPN
 • 7. บริการให้ความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ CMRU Network Training
 • 8. บริการให้คำปรึกษาทางด้านระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ CMRU Network Consult

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย และพื้นที่จัดการศึกษา ทั้งทางด้านระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายรวมถึงบริการทางด้านระบบงานเครือข่าย จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บุคลากรหน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • 1.นายมารุต เปี่ยมเกตุ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
 • 2.นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • 3.ว่าที่ ร.ต.อานนท์ มะโนเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • 4.นายวิทูร อุ่นแสน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ : หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-5388-5933 เบอร์ภายใน 5933 เว็บไซต์ : www.network.cmru.ac.th